Algemene Voorwaarden

Deze webwinkel is onderdeel van vof Notenexpres. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met onze webwinkel afsluit. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar andere informatie pagina's van deze website (www.notenexpres.com hierna te noemen: "De Notenexpres"). Door uw bestelling geeft u te kennen met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan.

Bestellen en totstandkoming overeenkomst

Door te bestellen komt een koop op proef tot stand zoals bedoeld in art. 7:45 van het Burgerlijk Wetboek. Een bestelling is niet geldig indien de Notenexpres uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. U heeft 14 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen of diensten voldoen en de Notenexpres hiervan in kennis te stellen dan wel uw bestelling te retourneren. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en wordt u eigenaar. In individuele gevallen kan de Notenexpres besluiten om bestellingen te weigeren. De Notenexpres zal een dergelijk besluit, op uw schriftelijk verzoek, motiveren.

Prijzen en Aanbiedingen

De Notenexpres garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan op de website en in eventuele door ons uitgegeven mailings niet zullen worden verhoogd gedurende de eventueel op de Website aangegeven termijn en/of looptijd van de betreffende mailing, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. De Notenexpres kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website of in haar mailings.

Garantie & Service

Wij staan garant voor de hoogwaardige kwaliteit en versheid van onze producten. Bij levering dient de verpakking volledig in orde en gesloten te zijn. De houdbaarheid van de producten is gegarandeerd minimaal 3 maanden, met uitzondering van de gebakken noten waarbij we 6 weken versheid garanderen.

Ruilen & Retourneren

Omdat het versproducten betreft kan een bestelling in principe niet geruild of geretourneerd worden. Alleen wanneer er sprake is van een productie fout of schade bij aflevering, kunt u het artikel gratis retourneren om het om te ruilen. Hiervoor dient u contact op te nemen met onze klantenservice. Wanneer u niet tevreden bent over het artikel, vragen wij u contact met ons op te nemen om de situatie te bespreken en tot een passende oplossing te komen.

Betalen

Alle bestellingen dienen vooraf ineens betaald te worden of onder rembours bij aflevering. Betalen kunt u echter ook gewoon heel gemakkelijk online. Al onze online betalingen worden gedaan in samenwerking met de gerenommeerde online betalingssystemen Sisow en PayPal. Ons systeem voldoet aan de hoogst binnen de IT sector geldende (standaarden) veiligheidseisen en wij blijven dit continue ontwikkelen en vernieuwen om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op beveiligd online winkel- en betalinggebied.

Bezorgen

Zodra wij uw bestelling en de betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling verwerkt en zo spoedig mogelijk op het door u aangegeven adres bezorgd. Gemiddeld wordt een bestelling binnen 1-2 dagen bij u afgeleverd. Voor het afleveren van de bestelling maken wij standaard gebruik van DHL. 

De Notenexpres doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd op deze Website te realiseren. De door de Notenexpres aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel om een onvoorziene reden later leverbaar is dan aangegeven. Indien aflevering binnen de aangegeven termijn om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde. Voor het overige is de Notenexpres niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.

Indien u verhuisd bent of nieuw afleveradres heeft dient u dit aan de Notenexpres door te geven door in te loggen en uw gegeven te wijzigen. Indien u dan niet heeft gedaan, dan geldt een aflevering aan het laatste aan de Notenexpres kenbaar gemaakte afleveradres als een geldige levering. De Notenexpres is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

LET OP: bestellingen naar Duitsland en Belgie worden iedere dinsdag verwerkt en kunnen tot maandag 17.00 uur worden doorgegeven.

Aansprakelijkheid

De Notenexpres is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan de Notenexpres is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van de Notenexpres komt. De Notenexpres is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website of in haar mailings. Tevens is de Notenexpres niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist of onvolledig gebruik en toepassing van onze producten.

Zuivere vermogensschade en immateriële schade worden niet vergoed. U vrijwaart de Notenexpres tegen vorderingen uit welken hoofde ook jegens De Notenexpres van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij de Notenexpres heeft besteld, tenzij u aantoont dat de Notenexpres voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

De Notenexpres is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van de Notenexpres gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van de Notenexpres, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van de Notenexpres, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoer-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van de Notenexpres. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van de Notenexpres.

De Notenexpres kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, die u later dan veertien kalenderdagen na de ontdekking van die schade schriftelijk aan de Notenexpres kenbaar heeft gemaakt. Alleen schade die wordt geleden binnen twee weken na de aflevering van het artikel komt voor eventuele vergoeding in aanmerking.

Privacy Verklaring

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door de Notenexpres (nieuwsbrief), de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven of verkopen aan derden en wij zullen nooit inzicht in onze klantgegevens geven zonder dat daarvoor een dringende reden aanwezig is zoals bijvoorbeeld een rechterlijk bevel. 

Geschillen

In geval van geschillen is het Nederlands Recht evenals eventueel Europese Recht van toepassing.

U kunt altijd bij ons terecht!

Allereerst is er natuurlijk de product en informatie pagina's. Heeft u dan toch nog vragen, suggesties of klachten dan kunt u altijd bij ons terecht via:

Klantenservice
E-mail: [email protected]

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van de Notenexpres gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

Vof Notenexpres

Correspondentie:
Molenwater 91
4331 SE Middelburg

bank: Rabobank
IBAN: NL43RABO0349382611
BTW: NL8016.54.981-B01
KvK: 22034043